Over Rotary

Wat is Rotary?

De eerste serviceclub ter wereld was de Rotaryclub van Chicago, opgericht in 1905. Doordat de oprichters “in rotatie”, beurtelings bij een lid thuis, vergaderden, kozen zij als naam Rotary. Vandaag is Rotary de meest internationale van alle serviceclub-organisaties (meer dan 31.000 clubs in 166 landen met meer dan 1,2 miljoen leden).

Rotariërs ijveren voor de toepassing van strenge ethische principes in om het even welk beroep, zetten humanitaire en sociale acties op, en trachten de wereldgoede wil en vrede te brengen. “Service Above Self” is het Rotary motto: wat rotariërs in naam van Rotary doen, doen zij vrijwillig.

Rotaryclubs komen wekelijks bijeen ter ondersteuning van de vriendschap en om rondom de doelstellingen van Rotary met elkaar te overleggen. Opdat zo’n club de eigen leefgemeenschap best, d.w.z. volledig zou vertegenwoordigen, wordt per beroep slechts één vertegenwoordiger toegelaten. Iedere club bepaalt zelf haar acties. Momenteel moedigt RI de clubs aan zich in te zetten tegen o.m. ondervoeding, milieubezoedeling, analfabetisme, druggebruik en ouderenverwaarlozing.

Definitie

Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.

Ze willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken.

(Centrale Raad Rotary International, 1976)

Rotary Club 50 jaar

  Download PDF

Lees meer:

Op 23 februari 1905 vond er in Chicago op initiatief van advocaat Paul P. Harris een ontmoeting plaats tussen vijf personen. Zij maakten zich zorgen over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen en stelden een daad. De eerste Rotaryclub werd geboren.

Nu, een eeuw later, zijn er ruim een miljoen leden die het gedachtegoed van Paul P.Harris in ere houden.
Nu, een eeuw later, zijn er wereldwijd ruim 24.000 clubs die de fakkel met het Rotary-ideaal doen branden. Het ideaal om zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging de medemens te steunen.
Nu, een eeuw later, vindt er weer een ontmoeting plaats…

Bezoek zeker ook www.genkrotary100.be!

De rotaryfilosofie komt tot uiting in een duidelijke omschrijving van de gestelde doelen, in de ethische gedragscode en in de “Vier-vragentest”Bij alles wat we denken, zeggen of doen stellen wij ons steeds de volgende vragen:

 1. Is het waar (komt het overeen met de feitelijke realiteit)?
 2. Is het billijk (eerlijk en rechtvaardig) voor alle betrokkenen?
 3. Bevordert het de vriendschap en het onderling vertrouwen?
 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

100 jaar geleden, op 23 februari 1905 stichtte advocaat Paul Harris in Chicago samen met drie geestesgenoten een vriendenclub die, naast onderlinge vriendschap en dienstbaarheid, een algemene terugkeer naar ethisch gedrag en burgerzin beoogde. Omdat zij beurtelings ‘in rotatie’ bij elkaar vergaderden, noemden zij hun club “Rotary”.

Reeds in 1912 zwermde Rotary uit naar Canada en Groot-Brittannië en in 1922 werd de naam omgedoopt tot ”Rotary International”.
>> zie ook www.rotary.org

In 1923 kwam de eerste Belgische club, RC Oostende, tot stand.
De “Centrale Raad”, onder leiding van de Internationale Voorzitter, is het bestuurslichaam van Rotary International en zetelt in Evanston, U.S.A.
De driejaarlijkse “Wetgevende Raad” van R.I. is bevoegd om de statutaire documenten te wijzigen.
De jaarlijkse “Conventie” is de internationale bijeenkomst van de rotaryfamilie om alle rotariërs te stimuleren, te inspireren en te informeren om zo beter de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Zij keurt ook de benoeming van de Internationale Voorzitter, de leden van de Centrale Raad en de districtsgouverneurs goed.

Op 1 juli 2003 was R.I. verspreid over 166 landen, ingedeeld in 34 zones, 529 districten geleid door een districtsgouverneur, 31.314 clubs en 1.220.543 leden.

België en Luxemburg vormen samen 3 districten: D 1620, D 2170 en D 1630met meer dan 240 clubs en circa 10.500 leden.
>> zie ook www.rotary.belux.org/d1630/index_nl.shtml

De eerste Rotaryclub werd opgericht met de bedoeling personen van verschillende beroepen samen te brengen om tot meer begrip voor elkaar en voor hun omgeving te komen. Het treffen van verschillende beroepen is nog steeds de basis gebleven van het lidmaatschap: één lid per specifieke beroepstak.

Als oudste serviceclub stelt Rotary zich ten dienste van de gemeenschap. Praktisch doen de Rotariërs dit door hun beroep correct uit te oefenen, door hun service-ideaal toe te passen in hun privé en sociaal leven, doorvriendschapsbanden op te bouwen over de hele wereld en natuurlijk hun projecten te steunen ten dienste van de plaatselijke gemeenschap, van de streek en zelfs van de hele wereld.

Overal ter wereld zijn de doelstellingen van Rotary identiek:

 • onderlinge vriendschap ten bate van het algemeen welzijn
 • eerlijkheid en eerbaarheid in het beroepsleven
 • dienstbaarheid op persoonlijk, sociaal of professioneel vlak
 • internationale verstandhouding tot een betere samenwerking van alle beroepen

Het dienstbetoon van de Rotaryclub manifesteert zich op elk niveau, zowel sociaal als cultureel.

Beroepsactieve personen die zich allen willen verbinden door éénzelfde ideaal: “DIENEN EERST” (Service Above Self). De dienst aan de gemeenschap komt voor eigen belang!

Je kan geen lid worden op eigen initiatief, maar je wordt er toe uitgenodigd. In principe kan in de club, door het classificatiesysteem, maar één vertegenwoordiger van een welbepaald beroep worden opgenomen. De club moet een weerspiegeling zijn van wat economisch en sociaal leeft in de regio.

Van de leden wordt verwacht: een onbesproken gedrag, goed aangeschreven te staan in hun beroep en zin hebben voor verantwoordelijkheid en sociaal engagement. Van groot belang is de actieve inzet in de serviceprojecten van de club en het district. Lid zijn betekent zich ten volle inzetten, tijd vrijmaken en energie besteden ten voordele van de gemeenschap.

Rotary en andere servicebewegingen streven in grote lijnen dezelfde doelstellingen na. De specificiteit van Rotary ligt vooral in de wijze waarop ze deze doelen wil verwezenlijken:

 • De rotaryfilosofie komt tot uiting in een duidelijke omschrijving van de gestelde doelen, in de ethische gedragscode en in de “Vier-vragentest” (zie hoger).
 • Het classificatiesysteem houdt in dat men ernaar streeft een zo breed mogelijke waaier van beroepen, eigen aan de streek, te vertegenwoordigen in elke club.
 • De wekelijkse ‘statutaire’ vergadering is door Rotary International reeds vroeg in haar bestaan verplichtend gemaakt voor elke club om een hechte vriendschapband onder de leden te smeden. Van elk lid wordt een aanwezigheidsgraad van 60% verwacht. Deze regel wordt met enige soepelheid toegepast (compensaties).

Detailinformatie

 

Student Exchange Program (S.E.P.)

Rotary biedt aan jongeren uit het secundair onderwijs de kans om gedurende een gans schooljaar in een ander land leef- en studie-ervaringen uit te wisselen, waardoor de internationale verstandhouding wordt bevorderd.

S.E.P. richt zich tot studenten die een andere cultuur in een vreemd land willen ontdekken, nieuwe vrienden willen maken, een betere kijk hopen te krijgen op de wereld, een andere taal wensen te leren, om op die manier mee te werken aan een algehele wereldvrede. De deelnemers (16-18 jaar) doen het laatste jaar humaniora over in een schoolinstelling van het keuzeland op basis van uitwisseling met een student uit dat land die in België op zijn beurt het laatste jaar humaniora herneemt. Een keuzeland kan in principe elk land zijn waar Rotary International vertegenwoordigd is.

Rotary Foundation

De Rotary Foundation is een van de middelen waarmee Rotary, internationaal gezien, het wederzijds begrip wil bevorderen. Zij schenkt beurzen aan jonge studenten en universitair gediplomeerden om hun studies over de grenzen heen verder te zetten. Ze komt ook tussen om jonge zakenmensen en vrije beroepen vormingsreizen te laten ondernemen in andere landen.
Jaarlijks kent Rotary Foundation voor miljoenen U.S. dollar beurzen toe.
>> zie ook: www.rotary.belux.org/info/nl/stichting.html
>> zie ook: www.rotary.org/foundation/index.html

Gedurende één week wordt een seminarie over een bepaald thema gehouden. Jongeren (+ 20 j.) leren zich uitdrukken, oefenen in taalbeheersing en overredingskracht. Andere betrachtingen zijn leren luisteren, tact en geduld voor anderen opbrengen en besluiten formuleren. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie zijn: het bevorderen bij de jeugd van leiderskwaliteiten met zin voor verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en burgerzin.

Rotary Youth Leadership (R.Y.L.A.)

Gedurende één week wordt een seminarie over een bepaald thema gehouden. Jongeren (+ 20 j.) leren zich uitdrukken, oefenen in taalbeheersing en overredingskracht. Andere betrachtingen zijn leren luisteren, tact en geduld voor anderen opbrengen en besluiten formuleren. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie zijn: het bevorderen bij de jeugd van leiderskwaliteiten met zin voor verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en burgerzin.

Holiday Exchange Program (H.E.P.)

Het doel is de internationale vriendschap te bevorderen door, op basis van wederkerigheid, aan jongeren van minimum 16 jaar de gelegenheid te geven een verlofperiode in het buitenland door te brengen.

Group Study Exchange (G.S.E.)

De Group Study Exchange (GSE) is een uitwisselingsprogramma tussen districten uit verschillende landen. Het staat open voor jonge beroepsmensen tussen 25 en 40 jaar.